Domov

AKTUALITY:

Umožnenie návštev klientov

Odporúčame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky na č. tel. 034/6517957

Povinnosti každého návštevníka:

 • Každý návštevník sa preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín. Táto povinnosť platí aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú očkované.
 • Počas celej návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) respirátorom FFP2 alebo rúškom, vydezinfikovať si ruky, podrobiť sa povinnej administratíve.

Pravidlá pre návštevy klientov v DSS a ZPS SENICA v exteriéri zariadenia

 • Návšteva sa vopred nahlási na vrátnici, kde sa návštevník zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou)
 • Návšteva sa môže realizovať vo vonkajších priestoroch zariadenia: altánky a lavičky pred vchodom do zariadenia (v prípade daždivého počasia v altánkoch)
 • V rovnakom čase je možná návšteva 5 klientov, v prípade zlého počasia 3 klientov. Informáciu podá pracovník vrátnice.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 60 min, dodržať odstup medzi jednotlivými návštevami minimálne 5 metrov.
 • Konanie návštev je možné v čase od 09:00 hod. s ukončením do 16:00 hod.

Pravidlá pre návštevy klientov v DSS a ZPS SENICA v interiéri zariadenia, príp. v izbe klienta, ktorému je poskytovaná paliatívna starostlivosť, je ťažko chorý alebo umierajúci:

 • Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek, bez blízkeho fyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (respirátor FFP2, dezinfekcia rúk alebo rukavice, príp. ochranný oblek) prednostne cez okno v knižnici zariadenia, výnimočne v izbe.
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou).
 • Konanie návštev klienta v jeho izbe sa odporúča v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 s ukončením do 16:00 hod.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 30 min. V rovnakom čase je možná návšteva max. 2 klientov na jednom poschodí.
 • Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta bez účasti spolubývajúceho klienta, ak je to možné. Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta vo vnútorných priestoroch zariadenia.
 • Návšteva musí dodržať všetky aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia (respirátor FFP2, dezinfekcia rúk, atď) a pokyny zdravotného personálu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Po zaočkovaní klientov a zamestnancov dňa 27.03.2021 máme v zariadení zaočkovaných spolu 265 klientov a 95 zamestnancov prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Je to 84 % klientov a 68 % zamestnancov. Druhou dávkou vakcíny je zaočkovaných 220 klientov (70 %) a 73 pracovníkov (53 %).

Dňa 13.2.2021 bolo zaočkovaných 100 klientov prvou dávkou vakcíny COMIRNATY Pfizer-Biontech. Vakcináciu realizovala na základe našej požiadavky prostredníctvom MPSVR SR výjazdová očkovacia služba z NsP Myjava. Pracovníci zariadenia sa na vakcináciu prihlasovali prostredníctvom online formulára, dopravu do vakcinačného centra v Skalici zabezpečilo zariadenie. V súčasnosti je zaočkovaných 36 pracovníkov.

Na základe spoločného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravujeme očkovanie ďalšej skupiny klientov a zamestnancov.

OZNAM

Zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA sa už očkujú proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sa pripravuje očkovanie klientov.

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Oznamujeme, že zákaz návštev platí naďalej až do odvolania.

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 90501 Senica na základe rozhodnutie zo dňa 14.12.2020:

povoľuje otvorenie prevádzky v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica, IČO: 34000992.

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica vo veci predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica nariadil podľa §12 ods.2 písm. b), c), e), f) zákona č. 355/2007 Z. z. uzatvoriť celé zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA.

Uzatvorenie je platné od 24.11.2020 až do odvolania.

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sú dočasne ZAKÁZANÉ VŠETKY NÁVŠTEVY, a to od 26.9.2020 až do odvolania. Zároveň platí zákaz prinášania vecí klientom do zariadenia.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

KORONAVIRUS

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 15.06.2020

Poučenie pre návštevy imobilných klientov
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

PROSÍME O DODRŽANIE NASLEDOVNÝCH OPATRENÍ:

 • Žiadame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky
  na č. tel. 034/6517957 z organizačných dôvodov.
  Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta za  dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek, bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
 • Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta bez účasti spolubývajúceho klienta, ak je to možné.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta vo vnútorných priestoroch zariadenia.
 • Konanie návštev imobilného klienta v jeho izbe je možné v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 s ukončením do 16:00 hod.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 30 min. V rovnakom čase je možná návšteva max. 2 klientov na jednom poschodí.
 • Návšteva musí dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia rúk) a pokyny zdravotného personálu.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19  v DSS a ZPS SENICA
po 03.06.2020

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Bude sa realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA – od 03.06.2020

 • Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia, mimo izieb klientov
 • Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa v sprievode zamestnanca zariadenia, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť v sprievode zamestnanca zariadenia
 • Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
 • Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch zariadenia
 • Umožnenie vykonania revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA v I. fáze umožní uskutočnenie návštev klientov vo vonkajších priestoroch za  podmienok stanovených v internom predpise a v poučení pre návštevy. Návštevy je potrebné hlásiť vopred.

JUDr. Zita Rišková
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA
———————————————————————————–

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 03.06.2020

Poučenie pre návštevy
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA
NÁVŠTEVY KLIENTOV od 03.06.2020 v DSS a ZPS SENICA:

 • Odporúčame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky . tel. 034/6517957.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  V rovnakom čase je možná návšteva 5 klientov, v prípade zlého počasia 3 klientov. Informáciu podá pracovník vrátnice.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 60 min, dodržať odstup medzi jednotlivými návštevami minimálne 5 metrov.
 • Konanie návštev je možné v čase od 09:00 hod. s ukončením do 16:00 hod.

JUDr. Zita Rišková, v.r.

Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

————————————————————————————————————————

Naša vízia

„Byť uznávaným zariadením v regióne

a zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby“