Koronavírus

Zariadenia sociálnych služieb sú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorené pre verejnosť.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti so šírením koronavírusu a prenosného ochorenia COVID-19 je prijímateľ sociálnej služby a jeho príbuzný povinný dodržiavať osobitné nariadenia a usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy.

V našom zariadení sú zakázané návštevy a každému prijímateľovi sa odporúča zdržiavať sa v priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA.

V súvislosti s opatreniami k ochoreniu Koronavírus / COVID-19

1) sledujeme informácie a sme v spojení s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

2) máme plán preventívnych opatrení,

3) realizujeme preventívne opatrenia,

4) pracovníci sú informovaní o postupe pri podozrení a potvrdení výskytu nákazy,

5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Kontaktné osoby sú k dispozícii v čase od 7:30 do 15:30 

JUDr. Zita Rišková – riaditeľka DSS a ZPS SENICA, tel. č. : 034 / 651 4765

Bc. Dana Barcajová – hlavná sestra, tel. č. : 034 / 651 7956