Achív

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica vo veci predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica nariadil podľa §12 ods.2 písm. b), c), e), f) zákona č. 355/2007 Z. z. uzatvoriť celé zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA.

Uzatvorenie je platné od 01.02.2022 až do odvolania.                       

                                                                            

OPATRENIA K NÁVŠTEVÁM V DSS a ZPS SENICA

S PLATNOSŤOU OD 10.01.2022

 • Prísny zákaz vstupu návštevám na poschodia – návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium prijímateľa soc. služby). Povinnosť preukázať sa Covid pasom, alebo AG testom nie starším ako 24 hod.!
 • Kompletne zaočkované osoby – návštevy sa uprednostňujú v exteriéri a v prípade nepriaznivého počasia v knižnici na prízemí vedľa vrátnice za dodržania stanovených pandemických opatrení. Povinnosť preukázať sa Covid pasom!
 • OTP – návštevy sa uprednostňujú v exteriéri a v prípade nepriaznivého počasia v knižnici na prízemí vedľa vrátnice za dodržania stanovených pandemických opatrení. Povinnosť preukázať sa Covid pasom, alebo AG testom nie starším ako 24 hod.!

Od 25.11. 2021 zákaz návštev v zariadení do odvolania.

OPATRENIA K NÁVŠTEVÁM V DSS a ZPS SENICA

S PLATNOSŤOU OD 15.11.2021

 • Prísny zákaz vstupu návštevám na poschodia – návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium prijímateľa soc. služby)
 • Kompletne zaočkované osoby – návštevy sa môžu realizovať len v exteriériav prípade nepriaznivého počasia v knižnici na prízemí vedľa vrátnice za dodržania stanovených pandemických opatrení. Povinnosť preukázať sa Covid pasom!
 • OTP – návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad ( napr. terminálne štádium prijímateľa soc. služby. Povinnosť preukázať sa Covid pasom, alebo AG testom nie starším ako 24 hod.! a za dodržania stanovených pandemických opatrení.

OPATRENIA K NÁVŠTEVÁM V DSS a ZPS SENICA

S PLATNOSŤOU OD 08.11.2021

 • Prísny zákaz vstupu nezaočkovaným osobám a deťom do 18 rokov na poschodia (návštevy na poschodí sú umožnené len ku klientom s paliatívnou starostlivosťou)
 • Návštevy k ostatným klientom sú možné len za dodržania stanovených pandemických pravidiel + OTP povinnosť preukázať sa Covid pasom, alebo AG testom nie starším ako 24 hod. Návštevy sa môžu realizovať len v exteriériav prípade nepriaznivého počasia v knižnici na prízemí vedľa vrátnice.

Návštevy klientov

Pravidlá pre umožnenie návštev klientov v interiéri a exteriéri zariadenia

Povinnosti každého návštevníka:

Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do zariadenia preukázať:

– negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín, alebo

– negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo

– potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

Pred vstupom do zariadenia si vydezinfikovať ruky.

Podrobiť sa povinnej administratíve (evidencia návštev).

Počas celej návštevy v interiéri mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) respirátorom.

Návštevníci sú povinní pri návšteve klienta dodržiavať platné protiepidemické opatrenia a opatrenia zariadenia a usmernenia personálu. Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi poskytnutá dezinfekcia.

Odporúčame v prípade priaznivého počasia realizovať návštevu v exteriéri.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

93 % klientov a 70 % pracovníkov nášho zariadenia je k 14.06.2021 zaočkovaných druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie ďalších záujemcov z radov klientov alebo zamestnancov bude riešené individuálne.

Po zaočkovaní klientov a zamestnancov dňa 27.03.2021 máme v zariadení zaočkovaných spolu 265 klientov a 95 zamestnancov prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Je to 84 % klientov a 68 % zamestnancov. Druhou dávkou vakcíny je zaočkovaných 220 klientov (70 %) a 73 pracovníkov (53 %).

Dňa 13.2.2021 bolo zaočkovaných 100 klientov prvou dávkou vakcíny COMIRNATY Pfizer-Biontech. Vakcináciu realizovala na základe našej požiadavky prostredníctvom MPSVR SR výjazdová očkovacia služba z NsP Myjava. Pracovníci zariadenia sa na vakcináciu prihlasovali prostredníctvom online formulára, dopravu do vakcinačného centra v Skalici zabezpečilo zariadenie. V súčasnosti je zaočkovaných 36 pracovníkov.

Na základe spoločného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravujeme očkovanie ďalšej skupiny klientov a zamestnancov.

OZNAM

Zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA sa už očkujú proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sa pripravuje očkovanie klientov.

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Oznamujeme, že zákaz návštev platí naďalej až do odvolania.

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 90501 Senica na základe rozhodnutie zo dňa 14.12.2020:

povoľuje otvorenie prevádzky v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica, IČO: 34000992.

OZNAM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica vo veci predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica nariadil podľa §12 ods.2 písm. b), c), e), f) zákona č. 355/2007 Z. z. uzatvoriť celé zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA.

Uzatvorenie je platné od 24.11.2020 až do odvolania.

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sú dočasne ZAKÁZANÉ VŠETKY NÁVŠTEVY, a to od 26.9.2020 až do odvolania. Zároveň platí zákaz prinášania vecí klientom do zariadenia.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

KORONAVIRUS

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 15.06.2020

Poučenie pre návštevy imobilných klientov
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

PROSÍME O DODRŽANIE NASLEDOVNÝCH OPATRENÍ:

 • Žiadame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky
  na č. tel. 034/6517957 z organizačných dôvodov.
  Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta za  dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek, bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
 • Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta bez účasti spolubývajúceho klienta, ak je to možné.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta vo vnútorných priestoroch zariadenia.
 • Konanie návštev imobilného klienta v jeho izbe je možné v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 s ukončením do 16:00 hod.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 30 min. V rovnakom čase je možná návšteva max. 2 klientov na jednom poschodí.
 • Návšteva musí dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia rúk) a pokyny zdravotného personálu.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19  v DSS a ZPS SENICA
po 03.06.2020

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Bude sa realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA – od 03.06.2020

 • Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia, mimo izieb klientov
 • Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa v sprievode zamestnanca zariadenia, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť v sprievode zamestnanca zariadenia
 • Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
 • Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch zariadenia
 • Umožnenie vykonania revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA v I. fáze umožní uskutočnenie návštev klientov vo vonkajších priestoroch za  podmienok stanovených v internom predpise a v poučení pre návštevy. Návštevy je potrebné hlásiť vopred.

JUDr. Zita Rišková
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA
———————————————————————————–

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 03.06.2020

Poučenie pre návštevy
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA
NÁVŠTEVY KLIENTOV od 03.06.2020 v DSS a ZPS SENICA:

 • Odporúčame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky . tel. 034/6517957.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  V rovnakom čase je možná návšteva 5 klientov, v prípade zlého počasia 3 klientov. Informáciu podá pracovník vrátnice.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 60 min, dodržať odstup medzi jednotlivými návštevami minimálne 5 metrov.
 • Konanie návštev je možné v čase od 09:00 hod. s ukončením do 16:00 hod.

JUDr. Zita Rišková, v.r.

Riaditeľka DSS a ZPS SENICA