Domov sociálnych služieb

V Domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo

b) fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V DSS sa poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia,

  • ubytovanie,

  • stravovanie,

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  • osobné vybavenie,

  • ošetrovateľská starostlivosť.

V DSS sa zabezpečuje

  • rozvoj pracovných zručností,

  • záujmová činnosť

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby