Môžete nás podporiť aj Vy

Môžete nás podporiť aj Vy – finančným darom alebo poukázaním 2% z dane.

Občianske združenie pri DSS a ZPS SENICA spája občanov, fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby.

Pre rok 2021 je Občianske združenie pri DSS a ZPS SENICA zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 4, zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Občianskeho združenia pri DSS a ZPS SENICA je vzdelávanie, poradenstvo a pomoc pri presadzovaní a podporovaní dôstojného spôsobu života prijímateľov sociálnej služby, rozvoj a skvalitnenie životného prostredia v spolupráci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí v tejto oblasti pracujú, s príbuznými prijímateľov sociálnej služby, so študentmi ako aj inými občanmi, ktorí o problematiku prejavujú záujem.

Združenie na naplnenie cieľa vykonáva svoju činnosť formou:

a/ účasti, podpory a realizácie vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a voľnočasových aktivít

b/ rozvíjania občianskych aktivít, aktivít mimovládnych organizácií a komunitných iniciatív v spolupráci s pracovníkmi štátnej správy, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkmi, ktorí priamo zainteresovaní v poskytovaní služieb pre prijímateľov sociálnej služby v spolupráci s ich príbuznými a priateľmi


Občianske združenie pri DSS a ZPS SENICA
Štefánikova 1377/77
905 01 Senica

IČO: 50629352    Registrácia: VVS/1-900/90-50140

IBAN: SK10 5200 0000 0000 1813 8294
OTP Banka Slovensko, a. s.

e-mail: ozdsssenica@gmail.com