O nás

História zariadenia a súčasnosť

História Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov sa začína písať 1.9.1993 kedy zriaďovacou listinou Okresný úrad Senica zriadil Domov – penzión pre dôchodcov. Zariadenie bolo zriadené s kapacitou 210 miest. Dňom 1.11.1993 začína prijímanie prvých občanov.

Dňom 12. 6.2002 rozhodnutím Krajského úradu Trnava sa časť domova dôchodcov Senica reprofilizovala na domov sociálnych služieb pre dospelých. Od tohto dňa bola zmenená kapacita zariadenia na 250 miest.

K 1.7.2002 zriaďovateľská pôsobnosť Domova dôchodcov, domova- penziónu pre dôchodcov a domova sociálnych služieb prešla na Trnavský samosprávny kraj.

Od 1.1.2005 sa rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja o zmene zriaďovacej listiny rozšírila činnosť poskytovania služieb o časti Útulok a Domov pre osamelých rodičov so sídlom v Senici, ul. Janka Kráľa 734. Dňom 15.7.2008 sa činnosť poskytovania služieb o tieto časti ukončila.

Dňom 4.3.2010 dodatkom k zriaďovacej listine sa mení názov organizácie na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov s kapacitou 320 miest.

Dňom 1.2.2016 sa rozširuje druh poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, celková kapacita zariadenia zostáva nezmenená.

Dňom 1.7.2017 sa zvyšuje kapacita v špecializovanom zariadení z 10 miest na 30 miest, zároveň sa znižuje kapacita domova sociálnych služieb z 230 miest na 210 miest. Celková kapacita zariadenia zostáva nezmenená.

Dňom 1.1.2019 sa zvyšuje kapacita v špecializovanom zariadení z 30 miest na 40 miest, zároveň sa znižuje kapacita domova sociálnych služieb z 210 miest na 200 miest. Celková kapacita zariadenia zostáva nezmenená.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku a v dôchodkovom veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie je situované v sídliskovej časti mesta Senica v susedstve s tichou lokalitou mestského parku. Výhodou umiestnenia zariadenia sú blízkosť centra mesta, ktorá utvára podmienky kontaktu so spoločenským životom a zároveň situovanie mimo rušnej komunikácie do veľkej miery prispieva k pokojnému prostrediu bývania. Budova zariadenia je vo vlastníctve mesta Senica. Je päťpodlažná, rozdelená na bloky A,B – Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenia a blok C- Zariadenie pre seniorov. Prístup na jednotlivé poschodia je riešený okrem schodiska aj výťahom. Na prízemí je umiestnená jedáleň s kuchyňou, práčovňa, kancelárie zamestnancov a knižnica. Na poschodiach sú bytové jednotky prijímateľov sociálnych služieb, spoločenské miestnosti,  ošetrovne a kaplnka zariadenia.

Predmet činnosti

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie je formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

  • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 80 prijímateľov sociálnej služby

  • pre dospelé fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo pre dospelé fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III v domove sociálnych služieb s kapacitou 200 prijímateľov sociálnej služby

  • pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorý je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa v špecializovanom zariadení s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby,