Postup pre špecializovane zariadenie

Postup pri podávaní žiadosti do špecializovaného zariadenia a začatí poskytovania sociálnej služby

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov

KROK 1: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 1. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení – je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa:

– podá si žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – tlačivo na stiahnutie TU na príslušný vyšší územný celok v mieste jeho trvalého pobytu. Súčasťou žiadosti je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý vyplní, podpíše a potvrdí Váš obvodný lekár.

 1. Vyšší územný celok vydá na základe posúdenia odkázanosti Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení a stanoví stupeň odkázanosti.

 2. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení požiada občan vyšší územný celok alebo ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

KROK 2: Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovanie sociálnej službytlačivo na stiahnutie TU

 • Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobne alebo poštou. Po doručení žiadosti do zariadenia pracovník registratúry zaeviduje žiadosť v programe došlej pošty, žiadosť následne označí pečiatkou a vyznačí číslo došlej pošty a dátum doručenia žiadosti. Následne je žiadosť sociálnym diagnostikom zaevidovaná v registri žiadostí pod poradovým číslom, v akom bola doručená. Nasleduje posúdenie kompletnosti žiadosti, v prípade nekompletnosti sa žiadateľ vyzve k doplneniu.

 • Kompletná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – podpísaná (predpísané tlačivo), v prípade žiadateľa, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť podpisuje opatrovník a prílohu žiadosti tvorí rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka.

 • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení.

 • Potvrdenie o príjme žiadateľa ( rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku alebo potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi).

 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrad za sociálnu službu, úradne overené – tlačivo na stiahnutie TU

 • V prípade že v domove sociálnych služieb nie je voľné miesto, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradená do evidencie žiadostí pre špecializované zariadenie. O zaradení do evidencie žiadostí je žiadateľ písomne oboznámený s uvedením kontaktnej osoby a telefónneho číslo, u koho sa môže o stave príslušnej žiadosti informovať.

 • Ak je v zariadení voľné vhodné miesto a žiadosť je kompletná, budúci prijímateľ sociálnej služby sa pozýva k prijatiu do zariadenia s určením termínu nástupu (oznamuje sa minimálne týždeň vopred) a informáciami potrebnými k nástupu (osobné doklady, osobné veci, lekárske vyšetrenia …atď. ).

KROK 3: Začatie poskytovania sociálnej služby

Po nástupe do zariadenia je s občanom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a následne sa dohodnú ďalšie náležitosti spojené s poskytovaním sociálnej služby.