Postup pre zariadenie seniorov

Postup pri podávaní žiadosti do zariadenia pre seniorov a začatí poskytovania sociálnej služby

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov

KROK 1: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 1. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov – dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, alebo dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov:

– podá si žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný (mestský) úrad v mieste trvalého pobytu. Súčasťou žiadosti je lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti, ktorý vyplní, podpíše a potvrdí Váš obvodný lekár.

 1. Obec alebo mesto vydá na základe posúdenia odkázanosti Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a stanoví stupeň odkázanosti.

 2. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan obec (mesto) alebo ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

KROK 2: Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovanie sociálnej službytlačivo na stiahnutie TU

 • Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobne alebo poštou. Po doručení žiadosti do zariadenia pracovník registratúry zaeviduje žiadosť v programe došlej pošty, žiadosť následne označí pečiatkou a vyznačí číslo došlej pošty a dátum doručenia žiadosti. Následne je žiadosť sociálnym diagnostikom zaevidovaná v registri žiadostí pod poradovým číslom, v akom bola doručená. Nasleduje posúdenie kompletnosti žiadosti, v prípade nekompletnosti sa žiadateľ vyzve k doplneniu.

 • Kompletná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – podpísaná (predpísané tlačivo), v prípade žiadateľa, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť podpisuje opatrovník a prílohu žiadosti tvorí rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka.

 • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

 • Potvrdenie o príjme žiadateľa ( rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku alebo potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi).

 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrad za sociálnu službu, úradne overené – tlačivo na stiahnutie TU

 • V prípade že v zariadení pre seniorov nie je voľné miesto, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradená do evidencie žiadostí pre zariadenie pre seniorov. O zaradení do evidencie žiadostí je žiadateľ písomne oboznámený s uvedením kontaktnej osoby a telefónneho číslo, u koho sa môže o stave príslušnej žiadosti informovať.

 • Ak je v zariadení voľné vhodné miesto a žiadosť je kompletná, budúci prijímateľ sociálnej služby sa pozýva k prijatiu do zariadenia s určením termínu nástupu (oznamuje sa minimálne týždeň vopred) a informáciami potrebnými k nástupu.

KROK 3: Začatie poskytovania sociálnej služby

Po nástupe do zariadenia je s občanom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a následne sa dohodnú ďalšie náležitosti spojené s poskytovaním sociálnej služby.