Sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá sa poskytuje prijímateľovi sociálnych služieb na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti. Zameriava sa na rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoju bytovú jednotku a pri základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia sa zameriava aj na nácvik používania zdravotníckej pomôcky a sociálnu komunikáciu. V rámci sociálnej rehabilitácie zapájame prijímateľov do interného diania v zariadení ako aj do diania a života spoločnosti. Sociálna rehabilitácia je súčasťou individuálneho plánu klienta.
Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti. Zariadenie vytvára vhodné pracovné možnosti v závislosti od individuálnych schopností prijímateľov sociálnej služby ( úprava okolia zariadenia, sadenie kvetín, pomocné práce v kuchyni..).
Záujmová činnosť je zameraná predovšetkým na kultúrnu činnosť, športovú a rekreačnú činnosť s cieľom rozvíjať schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby.
Kultúrne programy a akcie sa v zariadení organizujú v jedálni.
V zariadení sa nachádza knižnica. Na každom poschodí je spoločenská miestnosť s televíznym prijímačom. Využíva sa na voľnočasové aktivity. Rovnako na každom poschodí je miestnosť, kde sa s prijímateľmi sociálnych služieb vykonáva záujmová činnosť.

Počas kalendárneho roka organizujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby rôzne spoločenské a záujmové akcie:
– zábavy (Fašiangová zábava, Katarínska zábava),
– posedenia pri heligónke,
– tanečné popoludnie – Let´s dance – priateľsko – spoločenské stretnutie viacerých zariadení pri tanci,
– Mikuláš v zariadení,
– stavanie a váľanie mája,
– jednodňové výlety a viacdňové poznávacie zájazdy,
– aktívna účasť na podujatiach iných zariadení na základe pozvania (Benefičný koncert DSS Rohov, Seredský desaťboj, Štrkovecká barónka, Kvetinový deň a priateľské stretnutia na rôzne témy DD a DSS Holíč, Spievajme na ľudovú nôtu – DSS Plavecké Podhradie…),
– veľkonočné a vianočné trhy,
– návštevy galérie, divadelných predstavení,
– záujmová činnosť v miestnostiach aktivačnej pracovnej činnosti,
– vystúpenia detí MŠ a žiakov ZŠ pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, vianočného obdobia,
– vianočné koncerty,
– knižnica,
– brigády,
– sväté omše v kaplnke zariadenia,
– športové aktivity – jednoduché dychové a pohybové cvičenia pre seniorov,
– rehabilitačné cvičenia.

viď podujatia v zariadení