Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa podľa § 39 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia,

  • ubytovanie,

  • stravovanie,

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  • osobné vybavenie,

  • ošetrovateľská starostlivosť.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje:

  • rozvoj pracovných zručností,

  • záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby