Stravovanie

Zariadenie zabezpečuje stravu prípravou stravy vo vlastnej kuchyni. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby a podľa určených stravných jednotiek.
   V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť výberu diéty podľa zdravotného stavu (bielkovinovú, výživovú a diabetickú diétu).
Denný harmonogram podávania stravy pre prijímateľov sociálnej služby:
raňajky, desiata od 8.00 hod. do 9.00 hod.
obed, olovrant od 12.00 hod. do 13.00 hod.
večera, II. večera od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy podľa typu diéty. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke pri vstupe do jedálne a na jednotlivých oddeleniach.

V zariadení poskytujeme tri druhy diét – racionálnu, diétnu – žlčníkovú, diabetickú. Ak to vyžaduje zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb stravu podávame v upravenej forme – krájanú na kocky, mletú, mixovanú, v prípade potreby opatrovateľky pomáhajú pri podávaní stravy

Strava je servírovaná v jedálni zariadenia. Imobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava servíruje na chodbách na jednotlivých oddeleniach, v odôvodnených prípadoch i na bytovej jednotke.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite stravy a množstve stravy a to prostredníctvom zástupcu z radu prijímateľov sociálnych služieb na Stravovacej komisii, ktorá sa schádza raz za tri mesiace. Prípadne osobne riaditeľke zariadenia, alebo zápisom do Knihy želaní a sťažností.

Úhrada za stravovanie je určená na základe aktuálnej Vnútornej smernice o úhrade za poskytované služby (cenník) a v súlade s aktuálnym Všeobecným záväzným nariadením TTSK  (VZN 30/2014).