Ubytovanie


Prijímatelia sociálnych služieb sú v zariadení ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Každá izba je štandardne vybavená: váľanda alebo polohovacia posteľ pre ležiacich prijímateľov sociálnej služby, skriňa, nočný stolík, polička, stôl a stolička. Každá izba má vlastné hygienické zariadenie. Časť bytových jednotiek disponuje balkónom. Ubytovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s rešpektovaním členenia podľa pohlavia, s prihliadnutím na ich individuálne potreby a požiadavky a na možnosti zariadenia.


Prijímateľ sociálnej služby má právo vlastniť kľúč od svojej bytovej jednotky. Do zariadenia si môže priniesť vlastný nábytok. Osobné veci, ktoré si prijímateľ sociálnej služby do zariadenia prináša sú označené jeho menom a vedené v jeho osobnej karte. Zariadenie rešpektuje právo na súkromie prijímateľa sociálnej služby. Bytová jednotka je súkromným priestorom prijímateľa sociálnych služieb. Zamestnanec pred vstupom do izby zo zásady klope a čaká na výzvu k vstupu. V prípade, ak prijímateľ sociálnych služieb opakovane neodpovedá, upozorní zamestnanec prijímateľa, že bude nútený vstúpiť do izby alebo hygienického zariadenia aj bez dovolenia k vstúpeniu. Následne môže do tohto priestoru vstúpiť aj bez súhlasu prijímateľa sociálnej služby.


Pri úkonoch hygieny zamestnanci dôsledne dbajú na intimitu pri realizovaní úkonov osobnej hygieny – zatváranie dverí do kúpeľne, používanie zásten pri realizovaní úkonov osobnej hygieny na lôžku vo viaclôžkových izbách. Pre ťažko mobilných a imobilných prijímateľov sociálnych služieb slúži kúpeľňa s upravenou vaňou a hygienickou zdvíhacou stoličkou s hydraulickým elektrickým zdvihom. Zamestnanci rovnako dbajú na čistotu a vhodnosť oblečenia prijímateľa sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby nie je obmedzovaný v pohybe po zariadení a mimo neho. Slobodný a voľný prístup je zamedzený iba do prevádzkových priestorov zariadenia z bezpečnostných dôvodov. Bezbariérovosť zariadenia je zabezpečená výťahmi.

Čistotu a údržbu bytových jednotiek a spoločných priestorov zabezpečuje zariadenie. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku. Zistené závady na izbe prijímateľ sociálnej služby nahlasuje službukonajúcemu personálu, prípadne ich zapíše do knihy závad na vrátnici zariadenia.

Suma úhrady za bývanie je určená na základe aktuálnej Vnútornej smernice o úhrade za poskytované sociálne služby (cenník) a v súlade s aktuálnym Všeobecne záväzným nariadením TTSK (VZN 30/2014).

Fajčenie je dovolené vo vyhradených priestoroch – altánok pred budovou, balkóny pred ošetrovňou.