Zariadenie pre seniorov

V Zariadení pre seniorov sa podľa § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ZPS sa poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia,

  • ubytovanie,

  • stravovanie,

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  • osobné vybavenie,

  • ošetrovateľská starostlivosť.

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby